กิจกรรมโครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในหัวข้อ “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๖


วัตถุประสงค์


๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย  ฝึกทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพราะ ภาษาไทย คือหัวใจของชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้รับรู้ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่มีความสำคัญของประเทศไทย
 ๓. เพื่อให้ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าตราฉัตร มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
 ๔. เพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ครูและผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
๕. เพื่อเป็นการสร้าง Brand Awareness อย่างต่อเนื่อง

 

กิจกรรมหลัก


จัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในหัวข้อ ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๖

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับชั้น คือ

- ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔-๖
- มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓


ข้อกำหนดในการส่งผลงาน


๑. เขียนเรียงความในหัวข้อ “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลก” ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความ
๒. ใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ ความยาวของสำนวน ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ
๓. เขียนด้วยลายมือของตนเอง เรียบร้อยและอ่านง่าย โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด
๔. ใช้ตัวเลขไทย สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ไทย ถูกต้องตามอักขระวิธี
๕. นักเรียนแต่ละคนสามารถส่งผลงานเรียงความได้เพียงคนละ ๑ สำนวน เท่านั้น
๖. กรณีส่งผลงานในนามโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องมีหนังสือนำส่ง (ระบุจำนวนผลงานที่ส่งของนักเรียนแต่ละชั้นปี)
๗. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องมีคำว่า “ข้าวตราฉัตร ข้าวไทย เด็กไทย” แนบท้ายประวัติผู้ส่งผลงาน
๘. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องมีคำรับรองจากครู/อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทยแนบท้ายมาด้วย
๙. นักเรียนต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดให้ครบถ้วนในเอกสารที่ส่งผลงาน ตามรายละเอียดดังนี้

 


กติกาการแข่งขัน


๑. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๒. ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เขียนตรงตามหัวข้อเรื่องและมีประเด็นตามที่กำหนด
๕. มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
๖. สาระสำคัญของเรื่อง โดดเด่น กระชับ เข้าใจง่าย
๗. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๘. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๔ ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้

หมายเหตุ : การกำหนดกติกาการแข่งขัน จากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์


ระยะเวลาการส่งผลงาน


สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ระยะเวลา ๓ เดือนครึ่ง หมดเขตการส่งผลงาน นับจากวันที่ในตราไปรษณีย์) โดยส่งผลงานมาได้ที่

๑. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ฝ่ายการตลาด ชั้น ๑๘)
- ๒๐๒ อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๒. สาขาข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ


คณะกรรมการคัดเลือก ให้เหลือระดับ ๑๕ คน รวมจำนวน ๓๐ คน ทัศนศึกษา และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

- วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ทัศนศึกษา “ตามรอยข้าวหอมมะลิไทย” จ.ศรีสะเกษ
(นักเรียนจำนวน ๓๐ คน พร้อมครูที่ปรึกษา)

- วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖   ทัศนศึกษา โรงงานข้าวนครหลวง เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
และความทันสมัยของโรงงานข้าวที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด
(นักเรียนจำนวน ๓๐ คน พร้อมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง)

- วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖    แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมรับรางวัลและทุนการศึกษา
(ทางมูลนิธิข้าวไทยฯ และบริษัทฯ จะนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนวัน เวลา สถานที่ สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ)

หมายเหตุ : วันทัศนศึกษา และวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทางบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ (เหมาจ่ายตามระยะทางของแต่ละที่)

.............................................................................................................................................................


รางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมประกวดฯ รายละเอียดรางวัล (เท่ากันทั้ง ๒ ระดับ) ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ   ระดับละ ๑ รางวัล (รวม ๒ รางวัล)

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (รวม ๖๐,๐๐๐ บาท)


รางวัลรองชนะเลิศ   ระดับละ ๑ รางวัล (รวม ๒ รางวัล)

ถ้วยรางวัลจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทฯ
ทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (รวม ๔๐,๐๐๐ บาท)


รางวัลเกียรติคุณประกาศ ระดับละ ๕ รางวัล (รวม ๑๐ รางวัล)

โล่รางวัลจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทฯ
พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๕๐,๐๐๐ บาท)


รางวัลชมเชย ระดับละ ๘ รางวัล (รวม ๑๖ รางวัล)

เกียรติบัตรจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทฯ
พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (รวม ๔๘,๐๐๐ บาท)


รางวัลปลอบใจ   ระดับละ ๑๕๐ รางวัล (รวม ๓๐๐ รางวัล)

เกียรติบัตรจากบริษัทฯ
พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท (รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท)


รวมรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ บาท


รางวัลสำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดฯ
รายละเอียดรางวัล (เท่ากันทั้ง ๒ ระดับ) ดังนี้

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ (จำนวน ๒ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๔๐,๐๐๐ บาท)

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (จำนวน ๒ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๒๐,๐๐๐ บาท)

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ (จำนวน ๑๐ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๒๕,๐๐๐ บาท)

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย (จำนวน ๑๖ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๒๔,๐๐๐ บาท)

รวมรางวัลสำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๐๐ บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ (ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ )

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์  ราชบัณฑิต สำนักราชบัณฑิต
๒. รองศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  นักวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
๓. คุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์    ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรท์
๔. ผู้แทนจากมูลนิธิข้าวไทยฯ    มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. อาจารย์สุมามาลย์  พงษ์ไพบูลย์   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๖. คุณวัฒนะ  บุญจับ      นักอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม
๗. คุณปัญญา  เจริญวงศ์     ที่ปรึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๘. คุณประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท์    รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
๙. คุณสุเมธ  เหล่าโมราพร     ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : ก่อนการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ คณะอนุกรรมการตัดสินรอบแรก โดยทีมคณะอาจารย์กลาง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ


 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนเรียงความต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องข้าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่ห้องสมุดข้าว


 


ติดตามข้อมูลกับบริษัทได้ทาง      , facebook.com/KhaoTraChat ข้อสงวนสิทธิ์  ©  2012 CPIntertrade Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิการเผยแพร่ข้อมูล.